คำผวนตัวเลข/คณิตศาสตร์

1.
หนึ่งอลึงชอน

2.
สองเป็นไหน

3.
สามแปลให่

4.
สี่หาย

5.
ห้าอี๋

6.
หกสกกระปี๋

7.
เจ็ดยับ
เจ็ดเรือยอร์ช
เจ็ดแยก

8.
แปดเต่า
แปดตวด

9.
เก้ากระดอด

10.
สิบขมุบขม่าย

สมการ
คูณทั้งด้วย
หารมโหรี
หารสามอี
หารสี่
หารสองที่
หารน่าสงสี