เกือบผวน

ชื่อเกาหลี

ซุก วาง ฮี
ซุก แต ฮี
คัน แต ฮี
ฮี วอน เค
โชว ฮี
ฮีบิน
โช ชัก จู
คัน นา นูน
ซอย แต ฮี

ผวนได้

หนีเกาหลัง
จงมั่นใจ
อยู่มีคาก
มักความรี