คำผวน เคน คอ หมวย

คุณหมวย
คอหมวย
คอของหมวย
หมวยเจ็บคอ
หมวยลำเค็น/หมวยลำเค็ญ
หมวยรอคอย
เคนไม่หมวย
เคนหมวย
เคนมึงหมวย
โดนเปื้อนคอ
คุกลวย
คอยแต่หึง
คอยจะแทงหวย